STRONA GŁÓWNA

Celem projektu jest wsparcie uczniów do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i życiu społecznym Polski i Europy poprzez:

  • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów technikum informatycznego, ekonomicznego oraz technikum fotografii i multimediów, a także weryfikacja nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, także zawodowym, w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami Europy,
  • umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą,
  • poszerzenie wiedzy na temat innych kultur i krajów, kształtowanie postaw proeuropejskich i społecznych,
  • nawiązywania kontaktów międzynarodowych przez uczniów, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości,
  • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas nauki za granicą, dzięki certyfikatowi Europass, Indywidualnemu Wykazowi Osiągnięć (ECVET),
  • współpraca dyrekcji i nauczycieli przedmiotów zawodowych z przedstawicielami firm włoskich w zakresie ich oczekiwań, możliwości, programu praktyk i realizacji staży,
  • pogłębianie współpracy szkoły z lokalnym rynkiem pracy,
  • promocja szkoły i programu Erasmus Plus w środowisku lokalnym.

Uczestnicy projektu to 24 uczniów klas II, III i IV technikum (11 informatyków, 7 ekonomistów, 6 techników fotografii i multimediów) z ZSP w Krośnie Odrzańskim.

Po zajęciach przygotowawczych (językowych, kulturoznawczych i przygotowujących mentalnie do wyjazdu) uczestnicy wyjadą na staż w 2 grupach:

I grupa (wrzesień 2020r.)do Rimini we Włoszech pod opieką pani Nowak,

II grupa (wrzesień 2020r.) do Rimini we Włoszech pod opieką pana Pasternaka.

Odbędą oni staż, poznają obyczaje,  kulturę obcych krajów,  rozwiną praktyczną znajomość języka angielskiego, a może nawet nauczą się włoskiego.

Uczestnicy projektu  z programu Erasmus Plus  odbierają certyfikaty i kończą szkołę.

29 kwietnia 2021r. dziewięcioro uczestników (pięciu informatyków i cztery ekonomistki) odebrało europejski dokument potwierdzający umiejętności nabyte w czasie zagranicznego stażu –  Europass Mobilność. Wszyscy są już technikami – z bardzo wysokimi wynikami zdali egzaminy zawodowe i deklarują dalszą naukę na uczelniach wyższych. Większość zakończyła edukację nagrodzona przez dyrektora szkoły i burmistrza Krosna Odrzańskiego czy wójtów swoich gmin za wysokie wyniki w nauce. Niewątpliwie, udział w projekcie zmotywował uczestników do wytężonej pracy, potwierdził ich umiejętności, poszerzył wiedzę oraz zwiększył poczucie wartości i świadomość kompetencji zawodowych.